Kronika gréckokatolíckej farnosti Brezno

  • spolu s fotografiami

Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku

Historický pohľad

„ … roku 861 – 862  požiadal knieža Rastislav najskôr v Ríme r. 861 a potom v Konštantínopole v roku 862 biskupa a učiteľa pre svoj národ. Jeho bezprostredným cieľom a dlhodobou víziou bolo: Rozvinutie miestnej cirkvi v ktorej by sa Božie slovo hlásalo v jazyku jeho ľudu a zriadenie cirkevnej provincie, ktorá by bola nezávislá od cirkevno-právnych centier nachádzajúcich sa mimo jeho územia. Cisár Michal III. vyhovel Rastislavovej požiadavke a v roku 863 prišli na Veľkú Moravu Svätí bratia Konštantín a Metod, ktorí dobre ovládali slovanskú reč. Spolu založili prvú vysokú školu podľa vzoru konštantinopolskej akadémie.

Konštantín zostavil pred príchodom na Veľkú Moravu písmo – Hlaholiku – ktoré použil pri preklade bohoslužobných kníh do staroslovienčiny . Konštantín a Metod v Ríme obránili liturgiu v reči ľudu a získali od pápeža Hadriana II. súhlas na jej používanie. Politické pozadie tejto požiadavky malo síce dobový charakter, avšak výsledky diela solúnskych bratov ich idea  a spôsob ako ju uskutočňovali mali a dodnes majú nadčasový charakter.

Medzi  piliere tejto idey patrí:

  1. Skutočnosť Byzantsko – slovanskej liturgie
  2. Vernosť duchovným, liturgickým a disciplinárnym tradíciám Konštantínopolu
  3. Právne spojenie s Rímom

V duchu tradície týchto pilierov pokračuje gréckokatolícka cirkev na Slovensku dodnes.

Politické búrky medzi hlavnými cirkevnými centrami v poslednej štvrtine 9. storočia zmrazili rozkvitajúci sa puk Veľkomoravskej ríše.Museli prejsť stáročia, aby z miazgy hlboko zapustených cyrilo-metodských koreňov vypučali nové ratolesti. Z etnicky a sociálne vymedzeného jadra valašsko-rusínskej kolonizácie prebiehajúcej v 14. – 17. storočí sa na území terajšieho Slovenska postupne vytvorilo nové cirkevné spoločenstvo. Toto  sa postupne zaradilo do miestneho Uhorského  resp. Slovenského národného i kultúrneho celku, ktorý dnes nazývame termínom Gréckokatolícka cirkev,a udomácnil sa vďaka zásahu cisárovnej Márii Terézii v roku 1773. Súhlas so zriadením Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva vydala Svätá apoštolská stolica  prostredníctvom konzistorialnej kongregácie 9. septembra 1818.( konzistorialny – poradný cirkevný pápežský zbor kongregácia – rímsky kuriálny úrad – pápežské ministerstvo)

          Pápežská bula, ktorá pojednávala o zriadení Prešovského biskupstva, nazvaná podľa úvodných slov Relata semper, bola slávnostné vyhlásená pápežom Piom VII.

metropolitnom zriadení gréckokatolíckej cirkvi uvažoval už pápež Pius IX., ktorý v pápežskej bule „Pre rozvoj cirkvi“ z  2. septembra 1937 napísal: „Len čo to bude možné uskutočniť, zriadi Apoštolský stolec v Československej republike dve nové metropolitné sídla, jedno latinského a druhé východného obradu.“ Prišla  však II. svetová vojna, a napokon 40-ročné obdobie prenasledovanie cirkvi. Obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi sa uskutočnilo až v roku 1968.  

K metropolitného usporiadaniu došlo až za pontifikátu pápeža Benedikta XVI.  30. januára 2008 zriadil Gréckokatolícku metropoliu so sídlom v Prešove. Súčasne v ten deň Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vyčlenením z Prešovskej eparchie ustanovil novú eparchiu so sídlom v Bratislave.

Za prvého arcibiskupa a metropolitu bol vymenovaný Mons. Ján Babjak SJ, ktorý dovtedy bol eparchiálnym prešovským biskupom.

Bratislavská eparchia

Gréckokatolícku farnosť v Bratislave zriadil v roku 1936 bl. Pavel Gojdič – prešovský biskup.   Systematizácia sa uskutočnila 6. októbra 1939 Ministerstvom školstva a národnej osvety. Farnosť nezahrňovala iba Bratislavu, ale aj celé Považie až po Žilinu. 18. apríla 1950 tzv. Prešovským soborom bola gréckokatolícka cirkev zlikvidovaná na 18 rokov. Až 11. júla 1968, kedy bola oficiálne obnovená činnosť gréckokatolíckej cirkvi sa vedenia ujal otec ordinár Ján Hirka. Štátna moc však dávala prešovskému ordinárovi jasne najavo, že cirkev na čele ktorej stojí je pre ňu neželaným faktom. Situácia sa zmenila až v roku 1989, keď po celospoločenských zmenách bol 21. decembra 1989 pápežom Jánom Pavlom II.  ordinár Ján Hirka vymenovaný za Prešovského sídelného biskupa.

Otec biskup opakovane žiadal Svätú stolicu v rokoch 1995 – 1996 o územné rozčlenenie prešovskej eparchie na menšie územné celky (Bratislavskú, Prešovskú a Košickú eparchiu)a vytvorenie metropolie. V roku 1998 bol zriadený biskupský vikariát v Bratislave. Jeho prvým vikárom bol v roku 1998 otec Ján Závacky a o rok neskôr 1999 – 2002 otec Peter Sabol. Od roku 2003 spravoval farnosť i bratislavský protopresbyterát otec Peter Rusnák, ktorý bol menovaný 30. januára za prvého bratislavského eparchu.

Bratislavskú eparchiu vyhlásil pápež Benedikt XVI. 30. januára 2008, čím boli vytvorené všetky predpoklady na aktívnu a dostupnú pastoráciu regiónu západeného a stredného Slovenska.

Gréckokatolícka farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopka v Brezno

Popri najstarších farnostiach na západnom a strednom Slovensku: Šumiaci, Telgárte a Bratislave tu dnes existuje sieť nových farnosti. V roku 2003 boli systematizované tri nové farnosti na strednom Slovensku z farnosti Šumiac – a to Banská Bystrica, Zvolen a Brezno.

          nedeľu 18. mája 2003 navštívil vtedajší prešovský eparcha mons. Ján Babiak SJ Banskú Bystricu, kde počas slávnostnej archijerejskej svätej liturgie v chráme svätej Alžbety uviedol do úradu prvého protopresbytera Mgr. Petra Sabola. Od toho času farnosť Brezno bola spravovaná farnosťou Banská Bystrica.                    Vďaka patrí rímskokatolíckym bratom, ktorí nám od začiatku poskytli do užívania Piaristický chrám so všetkým zariadením. Aj keď radosť a nadšenie boli veľké, začiatky neboli až také jednoduché. Problém sa ukázal hlavne v liturgických spevoch. Bolo nás málo a pochádzali sme z rôznych farnosti. Okrem veriacich zo Šumiaca a Telgártu tu boli veriaci z rôznych časti východného Slovenska – a čo farnosť, to iný liturgický spev.

Spočiatku bývali sväté liturgie iba v nedeľu. Otec Peter Sabol nás pred sv.  liturgiou učil melódie príslušných hlasov. Veľké poďakovanie patrí / dnes už nebohej/ pani Elene Leitnerovej, ktorá s otcom Petrom absolvovala všetky sväté liturgie a bola jemu – ale hlavne nám veľkou oporou. Postupne pribúdali ďalší veriaci – s hlasom i bez a spoločenstvo pomaly ožívalo. Od roku 2006 až do 2007  spravoval našu farnosť otec Dipl.-Theol. Univ. Ján Krupa z Banskej Bystrice. V septembri 2007 bol menovaný pre farnosť Brezno otec Mgr. Ján Kovaľ.

  Veľkým požehnaním pre farnosť bola a je súčasná kantorka Mgr. Marcela Škultétyová, ktorú Boh obdaril krásnym hlasom.. Jej hudobné vzdelanie umožnilo znotovať všetky liturgické texty. Patrí jej veľké poďakovanie za množstvo času stráveného pri tejto činnosti. V spolupráci s otcom Petrom Sabolom a otcom Jánom Kovaľom sú  spevy na potrebnej úrovni.

Gréckokatolícka farnosť v Brezne je zasvätená blahoslavenému hieromučeníkivi Vasiľovi Hopkovi. Liturgická spomienka je každoročne 11. mája. Vladyka Vasiľ 11. mája 1947 prijal v prešovskom katedrálnom chráme biskupskú vysviacku.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. … Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“                          /1 Pt 1, 3 – 7/

2007

9.9.2007

V nedeľu 9. Septembra 2007 o 9,00 pred svätou liturgiou bol uvedený do farnosti novovymenovaný kňaz o. Mgr. Ján Kovaľ. Uviedol ho o. protopresbyter Ján Závacky, farár zo Šumiaca.

2008    

16.2.2008

Veriaci z farnosti Brezno sa spolu s veriacimi z farností Šumiac a Telgárt zúčastnili na vysviacke prvého bratislavského eparchu gréckokatolíckej cirkvi v Mestskej hale v Prešove.  Na slávnostnej vysviacke vladyku Petra sa zúčastnilo do 5000 veriacich a niekoľko sto kňazov oboch obradov. Na slávnostnej vysviacke boli prítomní gréckokatolícki biskupi zo zahraničia a prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

 Hlavným svätiteľom bol J. Em. kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Spolusvätitelia  boli novovymenovaný prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babiak SJ a novovymenovaný košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Svätú Božskú archijerejskú liturgiu s gréckymi a cirkevnoslovanskými prvkami svojím spevom sprevádzal bratislavský gréckokatolícky zbor Chrysostomos.

Po záverečnom požehnaní a prepustení udelil vladyka Peter Rusnák archijerejské požehnanie.

Bol to pre nás nezabudnuteľný duchovný zážitok. Ešte pred odchodom domov sme navštívili Katedrálny hrám sv. Jána Krstiteľa, kde sme sa spoločne pomodlili za našich otcov biskupov. V Katedrálnom chráme sv. Jana Krstiteľa sme si pozreli kópiu Turínskeho plátna, ktorá je umiestnená v hlavnej lodi chrámu. V bočných kaplnkách Katedrálneho chrámu pod oltármi sú umiestnené sarkofágy, v ktorých sú uložené pozostatky blahoslavených biskupov Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka. Krásny duchovný zážitok z tejto púte bol balzamom na dušu všetkých zúčastnených.

01-Kalich

Obrázok 1 z 50

25.2.2008

Našu farnosť poctil návštevou o. Mikuláš Tresa CSsR.  V homílií nám o. Mikuláš pripomenul skutočný zmysel pôstu v tomto 40 dňovom období – je to čas pokánia. O modlitbe, ako o prostriedku na stretnutie s Bohom. Iba cez modlitbu každý z nás nájde pokoj, ktorý tak všetci hľadáme a túžime po ňom, ako málo sa modlíme a pritom iba modlitba nás môže priviesť opäť na správnu cestu ku všetkému pozitívnemu, dobrému a svätému, po čom ľudské srdce najviac túži. Pôst je obdobím, keď sa ma veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, ma rozjímať nad svojim životom a plakať nad svojimi hriechmi – modliť sa a kajať sa.

20.- 23. 3. 2008

     Veľkonočné sviatky – sviatky Paschy

     V našej farnosti sme tento rok prežívali nádherné, radostné liturgické slávenie najväčších a najradostnejších sviatkov liturgického roka – sviatky Ježišovho vzkriesenia.

Veľký štvrtok – sa slávila svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, po ktorej nasledovali Strasti. Je to utiereň Veľkého piatku kde sa čítajú úryvky o utrpení Ježiša Krista zo všetkých štyroch evanjelií.

Veľký piatok o 15.00 hodine sa konala veľkopiatková večiereň, pri ktorej a ukladá do hrobu pláštenica, ktorá zobrazuje ukladanie Kristovho tela do hrobu.

Veľká sobota – o 17.00 hodine sa slúžila liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Do čítania evanjelia je kňaz oblečený do rúcha pôstnej farby a na evanjelium o vzkriesení Ježiša sa prezlieka do slávnostného bieleho rúcha.  

Veľkonočná nedeľa – Svätá a veľká nedeľa Paschy –

Na Veľkonočnú nedeľu sa konala Utiereň Vzkriesenia, ktorá sa začala prenesením pláštenice na prestol, kde zostáva 40 dní, až do sviatku Nanebovtúpenia Pána. Nádherným symbolom v našom obrade je otvorenie dverí chrámu počas utierne Vzkriesenia. Kňaz otvára krížom chrámové dvere, ako Kristus otvoril brány neba a veriaci spievajú slávnostný spev „Christos voskrese“. O 9.00 hodine sa konala svätá liturgia Svätej a veľkej nedele Paschy. Po svätej liturgii sa konalo posvätenie veľkonočných pokrmov, tzv. „svätenie paschy“.

        Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Jánovi Kovaľovi za krásne liturgické obrady Svätého a Veľkého týždňa a za slávnostné liturgické slávenie Zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktoré nás napĺňalo radosťou a úžasným pokojom z veľkonočného tajomstva.  Kristus vstal z mŕtvych!

25.3.2008

Na sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičky sa pred  sv. liturgiou posvätilo nové liturgické rúcho modrej farby, ktoré darovala p. Margetová.

11.5.2008

Tento deň je v gréckokatolíckej cirkvi sviatkom blahoslaveného mučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom našej farnosti.

12.5.2008

Sviatok Svätého Ducha, Presvätá Trojica.

Týmto dňom sme sa začali modliť Moleben k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi, ktorý  je duchovnou prípravou na prvú odpustovú slávnosť našej farnosti. Modlitba molebenu bola vždy 11.deň v mesiaci počas celého roka.

8.6.2008

V Rímskokatolíckom kostole sa uskutočnil  ekumenický benefičný koncert „Požehnaj Pane svoje dietky“, venovaný kresťanským oslavám MDD. Pri tejto príležitosti vystúpil aj Zbor sv. Romana Sládkopevca – gréckokatolícki bohoslovci.

29.6.2008

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

Na sviatok apoštolov pred svätou liturgiou posvätil otec Ján Kovaľ nové liturgické rúcha – červené a zlaté.

17.8.2008

Veriaci farnosti Brezno sa zúčastnili na Archieparchialnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky a 20. výročia vyhlásenia Baziliky Minor v Ľutine, ktorá sa konala 16. – 17. 8. 2008. Na archijerejkej svätej liturgii slávnostnú homíliu predniesol apoštolský nuncius na Slovensku – arcibiskup Mons. Mario Giordana . Od roku 1855, keď sa uskutočnila prvá púť, sa tento kúsok zeme stal najnavštevovanejším gréckokatolíckym pútnickým miestom na Slovensku.

24.8.2008

Vladyka Peter Rusnák navštívil gréckokatolícku farnosť Brezno

V nedeľu 24. augusta, podľa gréckokatolíckeho liturgického kalendára: v 15. nedeľu po Päťdesiatnici, navštívil vladyka Peter gréckokatolícku farnosť Brezno.  V Piaristickom chráme slúžil archijerejskú svätú liturgiu. Pred ňou posvätil kalichovú súpravu, ktorá bola zakúpená z milodarov veriacich. Na slávnosti sa zúčastnil aj o. Peter Sabol, ktorý vo farnosti v minulosti pastoračne pôsobil, dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne Mons. Jozef Hrtús a o. Vojtech Rosík. Slávnosť prebehla za účasti veriacich gréckokatolíkov nielen z Brezna, ale aj z okolitých obcí Horehronia. Vladyka Peter v homílii poukázal na pravosť kresťanskej lásky. Vyzval, aby sme za lásku neskrývali to, čo láskou nie je. Milovať, znamená zomierať za blížneho, tak ako Kristus zomrel za nás. To človek dokáže, len ak sa nechá naplniť duchom Ježiša Krista, čiže ak prijme Ducha Svätého.

Gréckokatolícka farnosť Brezno bola zriadená, rozhodnutím prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka v roku 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac. Do farnosti Brezno spadá celý okres Brezno, okrem farnosti Šumiac a Telgárt. Na jej území žije 302 gréckokatolíkov, z toho 224 v samotnom Brezne. Podľa nového územného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi patrí farnosť do novozriadenej Bratislavskej eparchie. Do roku 2007 bola farnosť spravovaná excurendo z farnosti Banská Bystrica. V rokoch 2003 – 2006 v nej pôsobil o. Peter Sabol a od r. 2006 do r. 2007 o. Ján Krupa. Od septembra 2007 je správcom farnosti o. Ján Kovaľ. Patrónom farnosti Brezno je bl. hieromučeník Vasiľ Hopko.

2009

Prvá odpustová slávnosť v Brezne


10.5.2009
V nedeľu o Samaritánke 10. mája 2009 navštívil vladyka Peter, bratislavský eparcha, gréckokatolícku farnosť v Brezne pri príležitosti prvej odpustovej slávnosti. Farnosť je zasvätená bl. biskupovi a mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi, ktorý bol 11. mája 1947, teda pred 62 rokmi, vysvätený na pomocného prešovského biskupa. Pred sv. liturgiou vladyka Peter požehnal novú ikonu blahoslaveného Vasiľa, v ktorej sú uložené jeho ostatky. Archijerejskú sv. liturgiu spolu s vladykom v chráme piaristov slávili: domáci farár o. Ján Kovaľ, o. Peter Sabol – kancelár biskupského úradu, o.protopresbyter Ján Zavacký,  Mons. Jozef Hrtús – dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne  a o.Marián Sabol farár z Telgártu.


Biskup Rusnák v homílii poukázal na stretnutie Krista so samaritánkou a na dar živej vody, ktorú Kristus ponúka. Boh každému ponúka lásku, lásku, ktorá človeka nasýti natoľko, že už nebude túžiť po ničom inom. Žiadna láska neuspokojí naše potreby, len tá Božia. Človek vo svojej prirodzenosti túži po tejto láske, len nie vždy ju hľadá na tom správnom mieste. „Najväčšia oslava Boha je to, keď ho prijímam do svojho života“ – dodal na záver vladyka.


Na odpustovej slávnosti sa zišlo početné spoločenstvo veriacich. Domácich gréckokatolíkov z Brezna prišli povzbudiť i veriaci z Telgártu, Šumiaca, Polomky a z ďalších horehronských dedín. Na záver liturgickej slávnosti bolo myrovanie, po ktorom nasledovalo agapé a osobné stretnutie veriacich s vladykom Petrom. Bola to už druhá návšteva vladyku Petra v Brezne; prvá sa uskutočnila 24. augusta2008.

DSC_0572

Obrázok 1 z 21

16.8.2009

Veriaci z farnosti Brezno spolu s veriacimi z farností Šumiac a Telgárt sa zúčastnili na odpustovej slávnosti na najväčšom pútnickom mieste Prešovskej gréckokatolíckej eparchie v Ľutine. Na odpustovej slávnosti sa zúčastnilo viac ako 20000 pútnikov. Na slávnosti sa zúčastnili traja arcibiskupi: prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babiak SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a arcibiskup Eduard Nowak a ďalší šiesti biskupi.

Hlavným služiteľom slávnostnej nedeľnej archijerejskej svätej liturgie na Ľutinskej hore bol vladyka Cyril Vasiľ.

Tohtoročná púť bola zakončená vysviackou rozšírenej a obnovenej Baziliky minor, ktorá je od roku 1988 jedinou gréckokatolíckou bazilikou na Slovensku.

Ďakujeme duchovným otcom o. Janovi Kovaľovi a o. Marianovi Sabolovi, ktorí nás sprevádzali na tejto púti, kde sme načerpali veľa duchovných síl a Božích milosti.

2010

Odpustová slávnosť v Brezne

„Obdivuhodný je Boh vo svojich svätých!“ –

16.5.2010

Siedmu nedeľu po Pasche, 16. mája 2010 slávili gréckokatolícki veriaci v Brezne odpustovú slávnosť ku cti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka. Pozvanie na odpust prijal bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák. Spolu s vladykom Petrom slávili sv. liturgiu v Piaristickom chráme o. Peter Sabol – tajomník eparchu, o. Ján Krupa – farár z Banskej Bystrice, o. Vojtech Rosík a domáci farár o. Ján Kovaľ. Domáce farské spoločenstvo veriacich povzbudili svojou prítomnosťou aj hostia z Beňuša, Valaskej, Bacúcha, Telgártu a ďalších horehronských obcí.

Slávnosť sa začala modlitbou sv. ruženca, pokračovala Molebenom k bl. Vasiľovi a vyvrcholila slávením archijerejskej sv. liturgie, po ktorej nasledovalo myrovanie. Vladyka Peter v homílii poukázal na lásku a jednotu, ktoré sú konštitutívnymi prvkami kresťanstva. Kresťania sú povolaní k tomu, aby budovali jednotu podľa Kristových slov „Aby všetci jedno boli“, teda aby pracovali na zjednotení v láske. Ona je tým najmocnejším spojivom, ktoré dokáže zjednotiť kresťanov. Je potrebné začať od seba. Pokiaľ ja nie som zjednotený s Bohom, je nemožné vytvoriť pevnú jednotu v manželstve, rodine, vo farnosti…

Po svätej liturgii nasledovalo agapé v priestoroch katolíckej fary, kde sa veriaci osobne pozdravili s vladykom Petrom a zotrvali v družnom rozhovore. 

DSC_0280

Obrázok 1 z 33

        12.6.2010

     V sobotu, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konala druhá púť Bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili aj veriaci z farnosti Brezno, spolu s veriacimi z farností Šumiac a Telgárt.

        Púť sa začala modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po ňom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú viedol arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ z Ríma – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, za prítomnosti vladyku Petra Rusnáka a ďalších 15 kňazov z eparchie. Liturgické slávenie spevom sprevádzal Zbor Chrysostomos z Bratislavy. Slávnosť bola zároveň zakončením Roka kňazov v Bratislavskej eparchii.

          22.8.2010

    Naša farnosť s o. Jánom Kovaľom spolu s veriacimi z farnosti Šumiac a Telgárt navštívili najvýznamnejšie pútnické miesto Prešovskej archieparchie v Ľutine a zúčastnili sa hlavnej archijerejskej svätej liturgie. Na začiatku sv. liturgie arcikňaz pápežskej baziliky Santa Mária Maggiore v Ríme kardinál Bernard Francis Law slávnostne zverejnil dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva baziliky minor v Ľutine a papežkej baziliky Santa Mária Maggiore v Ríme. Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol vladyka Ján Babjak.

       Naplnení novou silou a odvahou, podľa príkladu Panny Márie a pod jej ochranou dávať Boha vo svojom živote na prvé miesto, sme odchádzali zo slnkom  zaliatej Ľutiny.

       6.9.2010

       Vladyka Peter Rusnák oslávil 6.9.2010 okrúhle životné jubileum. V mene našej farnosti vladykovi Petrovi zablahoželal a odovzdal kyticu kvetov otec Ján Kovaľ. „Mnohaja, blahaja lita vladyko!“

         8.9.2010

      „Vďaka ti, Bože, za kňaza ktorý tvoje slovo hlása!“

8.septembra oslávil náš duchovný otec Ján Kovaľ 30 rokov svojho života. Ďakujem dobrotivému Pánu Bohu za tento dar, že bol poslaný práve k nám do Brezna. Do ďalších rokov života mu prajeme hojnosť Božieho požehnania, plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Božej Matky.

        „Na mnoho rokov, šťastných rokov!“

2011

Relikvie sv. Cyrila na odpustovej slávnosti v Brezne

15.5.2011

V rámci duchovnej prípravy na jubilejný rok 2013, kedy si pripomíname 1150 rokov  od príchodu misie svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu,  putujú relikvie svätého Konštantína – Cyrila  po farnostiach Slovenska. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Brezno prijala túto vzácnu relikviu 12. mája, ktorá bola vystavená k verejnej úcte v Piaristickom chráme do nedele 15. mája. Táto udalosť bola spojená aj s trojdňovou duchovnou prípravou na slávenie odpustovej slávnosti, na počesť blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku, prešovského biskupa.

V prvý deň duchovnej obnovy Eucharistickému sláveniu predchádzal Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom bol o. Ján Krupa, farár z Banskej Bystrice. V homílii poukázal na potrebu spolupráce človeka s Bohom, aby človek mohol opäť nadobudnúť tú krásu, ktorá mu bola vzatá hriechom. Na to je potrebná jednota s Bohom, lebo človek z vlastných síl nie je schopný tohto cieľa. Ako dôkaz, že sa to dá je pre nás svedectvo svätého Cyrila.

Druhý deň duchovnej obnovy, ktorú viedol o. protopr. Marián Sabol, farár z Telgártu sme začali Molebenom k sv. Cyrilovi a Metodovi. V homílii na svätej liturgii poukázal na skutočnosť rozbíjania jednoty v cirkvi, manželstvách, rodinách … Pritom sme všetci pozvaní pracovať na jednote, ktorá je založená na láske. Za túto jednotu sa modlil Ježiš: „ Aby všetci jedno boli.“ A za túto jednotu biskup Vasiľ obetoval svoj život.

Sobota bola tretím dňom našej duchovnej obnovy. Po Molebene k blahoslavenému Vasiľovi Hokovi nasledovalo slávenie Eucharistie. Homíliu predniesol miestny dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne vdp. Jozef Fričovský. Pozval nás, aby svoju vieru neopierali o znamenia a zázraky, ale priamo o Ježiša Krista. Ako príklad uviedol svedectvo viery gréckokatolíckej cirkvi počas prenasledovania v päťdesiatich rokoch minulého storočia. V týchto udalosti sa jasne ukázalo, že viera biskupov, kňazov či veriacich stála priamo na Kristovi. Dôkazom toho sú dnes blahoslavení biskupi a cirkev, ktorá žije!

Nedeľa bola vyvrcholením celej duchovnej obnovy a zároveň dňom odpustovej slávnosti. Po Molebene k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi, nasledovalo slávenie archijerejskej svätej liturgii. Spolu s vladykom Petrom Rusnákom koncelebrovali: o. kancelár Peter Sabol, o. František Takáč, farár zo Šumiaca, o. Ján Zavacký, vdp. Jozef Fričovský, dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne a domáci farár o. Ján Kovaľ.

Vladyka Peter nás v homílii pozval sa zamyslieť nad cieľom nášho života. Poukázal na skutočnosť, kedy cieľom človeka sa stáva modla, ktorá sľubuje šťastie ktoré nemá. Často sa človek nechá nachytať na falošné šťastie a to pravé môže človek nájsť jedine v Bohu. Jedine On, nám môže splniť to, čo nám aj sľúbi. Vladyka na záver dodal: aby sme vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (porov. Hebr12,1).

Po myrovaní nasledovalo agapé, ktoré pripravili pre všetkých hostí miestne malé, ale živé farské spoločenstvo. Popri občerstvení sa veriaci vzájomne pozdravili a zotrvali v družnom rozhovore. Tieto dní boli pre našu farnosť skutočne dňami milosti, povzbudenia a načerpania nových síl do duchovného života.

resize_dsc_0008

Obrázok 1 z 49

  2.7.2011

     Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa 2. júla v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konala tretia púť Bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili aj veriaci z Brezna.

 21.8.2011

      Veriaci z farnosti Brezno s o. Jánom Kovaľom sa zúčastnili na archieparhialnej púti v Ľutine. Spolu s 20000 mariánskymi pútnikmi oslávili sviatok Zosnutia Prevätej Bohorodičky a pripomenuli si 160. výročie zjavenia sv. Mikuláša na Ľutinskej hore.

        1.9.2011

    Naša farnosť sa spolu s veriacimi Bratislavskej eparchie zúčastnila na púti na pútnickom mieste Staré Hory. V Bazilike minor na Starých Horách začali nový cirkevný rok archijerejskou svätou liturgiou, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák za účasti kňazov a veriacich z eparchie. Po prestávke, ktorú veriaci využili na prechádzku v krásnej prírode, sa zúčastnili prezentácie projektu Adopcia srdca, zameranú na podporu štúdia detí v chudobných krajinách. Púť sa zakončila modlitbou Akatistu k Bohorodičke pri prameni Studnička, kde sa všetci veriaci občerstvili vodou z prameňa a nečerpali veľa duchovnej posily.

2012

       26.2.2012

      Vo farnosti bola zriadená farská rada, ako pomocný orgán farára, ktorá bude navrhovať a prejednávať otázky týkajúce a pastoračných a ekonomických záležitosti. Za členov farskej rady boli menované: p. Mária Dologová, p. Anna Kokavccová,        p. Marcela Škukltétyová a p. Anna Gajdošová, ktoré zároveň 26.2.20112 v prvú pôstnu nedeľu – Nedeľa ortodoxie – zložili sľub o vykonávaní svojej pastoračnej práce vo farnosti.

 25.3.2012

    V piatu pôstnu nedeľu – sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičky – pred svätou liturgiou boli posvätené liturgické plachty a nové kňažské rúcho na slávenie sviatkov Paschy.

2012

Odpustová slávnosť

Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa a mučeníka Vasiľ Hopku v Brezne slávila 13. mája, v šiestu nedeľu po Pasche, odpustovú slávnosť. Samotnej slávnosti predchádzala krátka duchovná príprava. V piatok 11. mája, v deň sviatku blahoslaveného Vasiľa, sa veriaci pred sv. liturgiou pomodlili moleben, po ktorom nasledovala sv. liturgia. V homílii boli pripomenuté najdôležitejšie životné medzníky bl. Vasiľa a veľkosť jeho viery, ktorú zdôrazňuje aj List Hebrejom. Program sa začal slávením veľkej večierne s lítiou v sobotu večer. Liturgické texty prítomných bližšie oboznámili s jednoduchosťou, láskou k Bohu, k Cirkvi a k východnému obradu ako aj so svätosťou bl. Vasiľa.


Nedeľa bola už dňom odpustovej slávnosti. Po molebene k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi nasledovalo slávenie archijerejskej svätej liturgii. Spolu s vladykom Petrom Rusnákom liturgiu koncelebrovali o. kancelár Peter Sabol, Jozef Fričovský, dekan farnosti v Brezne a domáci gréckokatolícky farár o. Ján Kovaľ. Na slávnosť prišli aj veriaci z okolitých obcí, ktoré patria do breznianskej farnosti.


Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o uzdravení slepého. Zameral sa na otázku: „Prečo? Prečo bol slepý? Prečo teraz vidí? Odpoveď na ňu hľadali učeníci aj farizeji. A túto otázku prečo, mu dávame často krát aj my. Prečo? Prečo to Boh dopustí v mojom živote? Prečo Boh koná takým spôsobom v živote ako koná?“ Ale otázka stojí inak – upozornil vladyka Peter: „Načo to je dobré?“ A odpoveď nachádzame v evanjeliu: „majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3) V našich životoch sa majú zjaviť Božie skutky, práve cez situácie, ktoré sú pre nás možno nepochopiteľné a ťažko prijateľné. Na to, aby som to tak videl, potrebujem sa umyť vo svojom krste aby som uveril, že Boh sa chce osláviť v mojom živote práve cez situácie pre mňa nepochopiteľné. „Načo bolo dobré utrpenie a poníženie našej Cirkvi? Odpoveď vidíme v mučeníkoch, ktorí boli povýšení na oltár. No my nesieme ostať len pri tom, ale je potrebné, aby sme ich nasledovali svojim životom,“ zdôraznil na záver svojej homílie vladyka.


Po myrovaní nasledovalo agapé, ktoré pripravilo pre všetkých hostí miestne malé, ale živé farské spoločenstvo. Toto agapé využili veriaci na vzájomné stretnutie, ako aj na osobné stretnutie s vladykom Petrom.

SONY DSC

Obrázok 1 z 30

       26.5.2012

     Veriaci našej farnosti s o. Jánom Kovaľom sa zúčastnili na 3. Metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi do Sanktúria Božieho Milosrdenstva v Krakove.

        17.6.2012

    Veriaci  z celej Bratislavskej eparchie už po štvrtýkrát putovali do národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v  Šaštíne, pri príležitosti sviatku Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.  Na archijerejkej svätej liturgii sa zišli veriaci celej Bratislavskej eparchie aj veriaci našej farnosti s o. Jánom Kovaľom.

   Duchovnú atmosféru umocnil rázovitým horehronským cirkevnoslovanským spevom folklórny súbor Šumiačan zo Šumiaca a katedrálny zbor Chryzostomos.  Program púte sa začal modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Na úvod liturgického slávenia privítal vladyku Petra a všetkých pútnikov protosynkel otec Vladimír Skyba. Slávnostnú homíliu predniesol košický eparcha Milan Chautur CSsR.

      Slávnosť, sa skončila spevom pápežskej hymny a myrovaním. Po skončení slávnosti a veriaci zúčastnili na spoločnom agape.

5.7.2012

        Sviatok svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda.

Týmto dňom sa začal Jubilejný rok Cyrila a Metoda – pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na naše územie.

       Misia Cyrila a Metoda prišla na naše územie v lete r. 863.

V našej farnosti a každý piatok pred sv. liturgiou modlíme Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi. Solúnski bratia sú žiarivými vzormi novej evanjelizácie, sprievodcami z púšte do života. Vďačíme im za to, že sa našich predkov mohlo dotknúť oživujúce Božie slovo v ich rodnom jazyku. Modlíme sa k svätému Cyrilovi a  Metodovi, aby nám u Trojedinného Boha vyprosovali vieru, nádej, lásku a ich duchovnú silu, aby sme plnili naše kresťanské poslanie.

Vianoce 2012

Christos raždajetsja!        Slavite jeho!

      V predvečer Narodenia Pána 24.12.2012 po sv. liturgii posvätil otec duchovný sv. Betlehem, ktorý darovali na slávu Božiu pre našu farnosť manželia Nádudvariovi.

        Vianoce sú sviatkami Ježišovho príchodu na našu zem. V pokore srdca viďme v betlehemskom dieťati Boha, pokloňme sa mu a prijmime ho do svojho života.

2013

Odpustová slávnosť v Brezne
„Aby všetci jedno boli“

19.5.2013

V nedeľu Svätej Päťdesiatnice 19. mája 2013 slávili v Brezne odpustovú slávnosť na počesť blahoslaveného Vasiľa Hopku. Zároveň si pripomenuli 10. výročie založenia farnosti. Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavsky eparcha, ktorú koncelebrovali: o. Peter Sabol kancelár eparchialného úradu, o. Ján Krupa, farár z Banskej Bystrice, vdp. dekan Jozef Fričovský farár rímskokatolíckej farnosti v Brezne a domáci farár o. Ján Kovaľ.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z biskupského hesla bl. Vasiľa Hopku „Aby všetci jedno boli.“ Položil otázku: Prečo sa nám dnes nedarí vytvoriť jednotu v Cirkvi, rodinách, farnosti, manželstvách? Lebo chýba základná jednota človeka s Bohom. Ak chýba jednota s Bohom, potom sa vytráca aj vzťah človeka k človeku. Blahoslavenému Vasiľovi sa darilo aj napriek prenasledovaniu zotrvať v jednote s Bohom. Tým sa pre nás stáva vzorom aj pre dnešný čas. Je potrebne vytvárať jednotu na základe Svätého Ducha, ktorý sa stáva svetlom života.

Po „mnoholitstviji“ Sv. Otcovi, vladykovi a veriacim nasledovalo myrovanie. Slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich s vladykom Petrom. Pri obede sa veriaci poďakovali o. Petrovi Sabolovi, ktorý bol prvým presbyterom farnosti a p. Elenke Leitnerovej – prvej kantorke, ktorí stali pri počiatku farnosti a podstatne prispeli k dôstojnému sláveniu a života farnosti.

Na záver odpustovej slávnosti vladyka po záverečnej modlitbe udelil svoje požehnanie.

DSC_0741

Obrázok 1 z 59

2014

Odpustová slávnosť v Brezne

„Povedal mi všetko, čo som porobila.“

18.5.2014

V piatu nedeľu po Pasche – nedeľa o samaritánke 18. mája v Brezne slávili odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza a dobrého pastiera bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s požehnaním lytyjných darov. Pred archijerejskou sv. liturgiou bol slávení moleben k bl. Vasiľovi po ktorom nasledovala archijerejská sv. liturgia ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup. Spolu s vladykom Petrom slávili sv. liturgiu aj pozvaní kňazi: o. Peter Sabol – tajomník a kancelár eparchiálneho úradu, vdp. Jozef Fričovský dekan miestnej rím. kat. farnosti, o. František Takáč farár zo Šumiaca a domáci kňaz o. Ján Kovaľ.

Vladyka Peter v homílii vychádza z nedeľného evanjelia o samaritánke: „Pane, vidím, že si prorok“. Vladyka pripomenul naše kráľovské, kňazské a prorocké poslanie, ktoré sme dostali skrze sviatosť krstu. Kráľovské poslanie od nás vyžaduje aby sme boli plniteľmi zákona, ktorý nám Boh vpísal do našich sŕdc. Každý z nás je povolaný ku kňazstvu, ktorého základom je prinášať seba samého ako obetu pre Pána. Zároveň sme povolaní byť prorokom. Svedčiť o živom pramení, ktorým je Kristus. Vladyka Peter pripomenul že to je hlavné poslanie cirkvi a každej farnosti. Byť prorokom vo vyprahnutom svete, ktorý často siaha po skazenej vode. Cirkev je tu na to, aby ukázala na Krista ako na jediný pravý prameň živých vôd. Byť prorokom znamená zjaviť pravdu milosrdne, tak ako Ježiš postavil milosrdným spôsobom samaritánku do pravdy: „povedal mi všetko, čo som porobila.“

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie p. Márie Dologovej vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť a ohlásenie Božieho slova. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich s vladykom Petrom. Práve toto neformálne stretnutie umocnilo naše farské spoločenstvo a zároveň ponúklo veriacim možnosť osobne sa pozdraviť so svojim biskupom. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a milosti, ktoré potrebujeme na ceste našej spásy a nášho poslania.

DSC_0741

Obrázok 1 z 59

Prvé sv. prijímanie 08. 06. 2014

Ján – Filip Birka

Gabriel – Mário Kerpčár

Radka – Mária Kerpčárová

Jaroslava Fujková

DSCF1291

Obrázok 1 z 30

Púť na staré hory 01. 09. 2014

Púť veriacich na Staré Hory banskobystrického protopresbyterátu 01. 09. 2014. Púti sa zúčasnili veriaci z Telgártu, Šumiaca, Brezna, B. Bystrice a Zvolena. V zastúpení vladyku Petra Rusnáka slávil sv. liturgiu protosynkel  o. Vladimír Skyba – generálny vikár spolu s o. Petrom Sabolom  – tajomníkom vladyku Petra a kancelárom eparchialného úradu v Bratislave. Na púti boli aj sestry služobnice z Trenčína spolu s o. Igorom Cingeľom – protopresbyterom.

Po sv. Liturgii bol akatist k Bohorodičke pri studničke. Táto púť bola druhá v poradí. Prvá púť bola 01. 09. 2011.

Jasličková pobožnosť

25.12.2014

V rámci slávenia sviatkov Narodenia Pána, nás naše deti pozdravili po slávení Svätej liturgie vianočných pásmom. Odzneli koledy, recitované slovo, ako aj scénka o pastieroch.

Snsmka4

Obrázok 1 z 3

2015

Fašiangový karneval

15.2.2015

Fašiangy sú časom radosti a veselosti, a preto sme sa aj my po prvý krát v našej gréckokatolíckej farnosti v Brezne rozhodli zorganizovať fašiangový karneval v nedeľu 15. februára 2015 v priestoroch rímskokatolíckej fary.
Na úvod nás krátkym slovom privítal farár našej farnosti o. Ján Kovaľ. Potom medzi nás zavítala líška Ryška, ktorej bolo samej smutno. Rozhodla sa, že si pohľadá nových kamarátov. Medzi jej novými kamarátmi bol medveď Miško, lienka Tánička , lienka Lenka , motýlik Aďko, chrobák Fero, ba dokonca aj lev Simba a tigrík Samko až z ďalekej Afriky a prišla aj mama zajačica s malým zajačikom a ešte aj nesmelý macko.

Nechýbala tancovačka, súťaže a odvážlivci si spolu s deťmi zahrali divadielko o pampúšikovi, ktorý utiekol babičke a dedkovi. Deti boli odmenené diplomom a malou sladkosťou a všetci sa mohli občerstviť dobrotami, ktoré pripravili šikovné gazdinky. Cieľom tohto stretnutia bolo utuženie vzťahov v našom spoločenstve.

Ďakujeme všetkým ktorí prijali pozvanie na toto milé podujatie a dúfame, že o rok sa stretneme zase. Prajeme všetkým, aby začínajúci svätú Štyridsiatnicu prežili v radostnom očakávaní.

DSCF1662

Obrázok 1 z 18

Odpustová slávnosť Brezno

3.5.2015

V piatu nedeľu po Pasche – nedeľa o samaritánke 3. mája v Brezne slávili odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza a dobrého pastiera bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s požehnaním ltijných darov. Pred archijerejskou sv. liturgiou bol slávení moleben k bl. Vasiľovi po ktorom nasledovala archijerejská sv. liturgia ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup. Spolu s vladykom Petrom slávili sv. liturgiu aj o. Ján Krupa –  farár z Banskej Bystrice a domáci kňaz o. Ján Kovaľ.

Vladyka Peter v homílii vychádza z nedeľného evanjelia o samaritánke: Poukázal na Samaritánku v ktorej sa môže nájsť každý. Často Boha prosíme, aby vyriešil naše problémy, ktoré pokladáme za najdôležitejšie v svojom živote, ako sú financie, vzťahy a rôzne iné ktoré v nás spôsobujú smäd. Ježiš však išiel do hĺbky srdca a výzvou: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ /Jn 4,16/  sa dotkol toho najväčšieho problému v jej živote. A to chce aj v našom živote. Zamerať sa na srdce a dotknúť  sa ho. Zároveň ponúknuť vodu ktorou je Svätý Duch. Môžeme sa aj my získať nebeské kráľovstvo a stať sa slávnymi na veky, ak tak, ako ona sa hojne napijeme z prameňa Vody múdrosti.

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie p. Janky Birkovej vladykovi Petrovi za jeho účasť na slávení Eucharistie a ohlásenie Božieho slova. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich s vladykom Petrom. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a milosti, ktoré potrebujeme na ceste našej spásy.

2

Obrázok 1 z 22

Prvé sv. prijímanie 7. júna 2015

Ivana  Hudáková

2016

Fašiangové stretnutie

31.1.2016

V nedeľu popoludní 31.1.2016 sme sa stretli na fašiangovom posedení v priestoroch rímskokatolíckej fary v Brezne. Pri zábave, dobrom jedle a speve sme využili tento zimný čas na upevnenie nášho farského spoločenstva.

IMG_0683

Obrázok 1 z 10

Odpustová slávnosť v Brezne

„Jednota v láske“

8.5.2016

V siedmu nedeľu Päťdesiatnice – 8. mája v Brezne slávili odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s požehnaním ltijných darov. Pred svätou  liturgiou bol slávení moleben k bl. Vasiľovi. Svätej liturgii predsedal protosynkel bratislavskej eparchii o. Vladimír Skyba. Spolu s otcom protosynklom slávili sv. liturgiu aj o. Ján Krupa –  farár z Banskej Bystrice a domáci kňaz o. Ján Kovaľ. Na odpustovej slávnosti sa zišli aj veriaci z okolitých farností Telgártu a Banskej Bystrice.

Otec Vladimír v homílii vychádza z nedeľného evanjelia, v ktorom zaznela modlitba Krista – Veľkňaza. Poukázal na jednotu za ktorú sa Ježiš prosí u Otca. Podstata jednoty spočíva v láske. Sila lásky spočíva v skutočnosti, že ani hriech môjho blížneho mi nezabráni, aby som ho prestal milovať, a tak s ním vytváral jednotu. Práve láska a jednota sú v Cirkvi nástrojmi evanjelizácie. Otec protosynkel povzbudil veriacich, aby znaky jednoty a lásky boli prítomne aj v prežívaní našej viery.

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie p. Janky Birkovej o. Vladimírovi za jeho účasť na slávení Eucharistie a ohlásenie Božieho slova. Otec protosynkel na záver pozdravil matky, nakoľko v ten deň pripadol aj Deň matiek. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote spoločenstva.

DSCF1861

Obrázok 1 z 57

2017

Odpustová slávnosť v Brezne 

„Byť tvorcom pokoja“

7.5.2017

Štvrtú nedeľu Päťdesiatnice – 7. mája v Brezne slávili odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s požehnaním ltijných darov. Pred svätou  liturgiou bol slávení moleben k bl. Vasiľovi. Svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup. Spolu s vladykom Petrom slávili sv. liturgiu o. Peter Sabol – kancelár eparchiálného úradu o. Mariám Sabol – protopresbyter a farár z Telgártu, o. Ján Krupa – farár z Banskej Bystrice, o. Miroslav Bartoš – farár z Popradu a domáci kňaz o. Ján Kovaľ. Na odpustovej slávnosti sa zišli aj veriaci z okolitých farností dekanátu.

Vladyka Peter v homílii vychádza z nedeľného evanjelia, v ktorom zaznela jasná otázka od Ježiša : „Chceš ozdravieť?“ Kristus od nás očakáva jasnú odpoveď. Boh totiž potrebuje človeka, aby sa mohol jeho pokoj, jeho láska, jednota šíriť ďalej. Práve blahoslavený Vasiľ dal Bohu odpoveď na pozvanie ktoré mu Boh adresoval. A dnes ho oslavujeme ako muža, „ktorý tíšil búrky vášni, nezhôd a sporov.“ Stal sa tvorcom pokoja, aj napriek utrpeniu, prenasledovaniu a bolesti. Všetci sme pozvaní stať sa Božími deťmi, ktorí sú tvorcovia pokoja.

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie p. Márie Dologovej vladykovi Petrovi za jeho účasť na slávení Eucharistie a ohlásenie Božieho slova. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote spoločenstva.

DSC_0341

Obrázok 1 z 23

2018

Odpustová slávnosť v Brezne

“Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali.“

13.5.2018

Siedmu nedeľu po Pasche – svätých otcov Prvého ekumenického snemu – 13. mája v Brezne slávili odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom farnosti a poďakovali za 15 rokov života farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s požehnaním ltijných darov. Pred svätou  liturgiou bol slávení moleben k bl. Vasiľovi. Svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup. Spolu s vladykom Petrom slávili sv. liturgiu o. Peter Sabol – kancelár eparchiálného úradu o. Marián Sabol – protopresbyter a farár z Telgártu, o. Ján Krupa – farár z Banskej Bystrice, a domáci kňaz o. Ján Kovaľ. Na odpustovej slávnosti sa zišli aj veriaci z okolitých farností dekanátu.

Vladyka Peter v homílii vychádza z nedeľného svätých otcov. Poukázal na dielo vyznania, ktoré vzišlo ako ovocie koncilu. V prvom rade Boh vyznal lásku človeku z kríža, na ktorom zaznelo: „Otče odpusť im…“ . Boh vyznáva svoju lásku k nám v krste, ktorý je slávený na odpustenie hriechov. Zároveň aj naše vyznanie viery v Trojjediného Boha má byť predovšetkým vyznaním našej lásky voči Bohu. Tak, ako to zaznieva vo sv. liturgii: “Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali.“

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie p. Márie Dologovej vladykovi Petrovi za jeho účasť na slávení Eucharistie a ohlásenie Božieho slova. Vladyka Peter sa na záver prihovoril k ženám – matkám, nakoľko bol Deň matiek  Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote spoločenstva.

20180513_154929

Obrázok 1 z 24

Farský deň na Filipove

11.8.2018

V sobotu 11.8.2018 sme sa stretli na farskom dni na Filipove. Po chutnom guľáši program pokračoval vo veselom speve a hrách do ktorých boli zapojení, nie len deti.  Bol to jeden z dní farnosti, ktorý prehĺbi osobné vzájomne vzťahy a pomôže budovať jednotu spoločenstva farnosti.

dav

Obrázok 1 z 3

Ekumenické Vianoce v Brezne

„Veď kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu…(Múd 18, 14-5)“ Týmito slovami začína scenár programu Ekumenické Vianoce 2018, v ktorom v Brezne dňa 28.12.2018 vystúpili miestni gréckokatolícki veriaci so svojím duchovným otcom Jánom Kovaľom. Do ticha prítmia  evanjelického kostola a.v. zazneli v ich podaní spievané texty Molebenu pred Narodením Pána, vystriedané tropárom Narodenia Pána, ktorého silu umocnili naplno rozosvietené svetlá chrámu.  Radostné koľadky ukončili vystúpenie a preladili poslucháčov na ďalšie čísla programu. Keď zaplnený chrám dotlieskal posledným zúčastneným, do svätyne chrámu nastúpili kňazi troch miestnych cirkví, aby každý svojim požehnaním zoslal milosti novonarodeného Krista na všetkých  prítomných – veriacich i neveriacich, gréckokatolíkov, rímskokatolíkov i evanjelikov.

2019

Vyznávača pravej viery oslávme…

Odpustová slávnosť v Brezne

12.5.2019

Štvrtú nedeľu po Pasche – o porazenom – 12. mája v Brezne slávili odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorý je patrónom farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala veľká večiereň s požehnaním ltijných darov. Pred svätou  liturgiou bol slávení moleben k bl. Vasiľovi. Svätej liturgii predsedal o. Peter Sabol kancelár a tajomník eparchialného úradu. Spolu s o. Petrom koncelebrovali vdp. o. Lukáš Tkáč, farár z farnosti Bacúch a domáci kňaz o. Ján Kovaľ. Na odpustovej slávnosti sa zišli aj veriaci z okolitých farností dekanátu.

Otec Peter v homílii vychádza z nedeľného evanjelia o porazenom. V úvode nás o. Peter vyzval aby sme počúvali, boli vnímaví na Božie slovo. Dôraz položil na otázku, ktorá zaznela v dnešnom evanjeliu: „Chceš ozdravieť?“ A Boh na túto otázku čaká odpoveď.  Odpoveď chorého z evanjelia bola: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda.“ Jednoducho by sme to interpretovali: „Je to nemožné.“ Je potrebné zareagovať s pokorou a vierou. A Boh čaká, kedy uznám, že je pre mňa nemožné zbaviť sa svojho egoizmu, závisti, klamstva, pýchy, vášni…, lebo tým si pripravím srdce na prijatie radostnej zvesti. A ta radostná zvesť spočíva v tom, že Bohu je všetko možné. Otec Peter zdôraznil, že: „Tebe je všetko možné, až budeš mať vieru.“

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie p. Márie Dologovej o. Petrovi za jeho účasť na slávení Eucharistie a ohlásenie Božieho slova. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote spoločenstva.

DSC_0381

Obrázok 1 z 108

2020

Prvé sväté prijímanie

12.07. 2020 Nina Šakova

DSC_0023

Obrázok 1 z 12

2021

Pastoračná návšteva vladyku Petra v Brezne

Pozri sa do zrkadla Božieho slova…

8.8.2021

Vladyka Peter Rusnák bratislavský eparcha  8. 8. 2021 vykonal pastoračnú návštevu Gréckokatolíckej farnosti blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku v Brezne. Od poslednej návštevy ubehli tri roky, o to radosť a vďačnosť ktorou bol vladyka privítaný zo strany veriacich bola väčšia. Archijerejskú svätú liturgiu  s vladykom Petrom slávili o. Vladimír Skyba protosynkel bratislavskej eparchie, Mons. o. Dušan Lukáč farár – dekan rímskokatolíckej farnosti Brezno – mesto, miestny farár o. Ján Kovaľ. Vladyku v diakonskej službe sprevádzal  o. Michal Vadrna archidiakon.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia, v ktorom zaznelo podobenstvo, kde nosnou témou bolo odpustenie. Pripomenul, že Ježiš pomerne často používa podobenstva, aby sme sa naň pozreli ako do zrkadla. Pozrieť sa do zrkadla Božieho slova a spoznať v ňom svoju krutosť, nemilosrdnosť, neodpustenie… . Náš život, naše postoje o nás prezrádzajú, že neodpúšťame. A pri tom my sme odpustenie dostali zadarmo zo strany Boha. Boh vie, že je nám ťažko odpustiť a nepohoršuje sa nad tým, ale my potrebujeme zmeniť zmýšľanie – odpúšťať donekonečna, lebo Boh to takto robí mne. Kristus prišiel na túto zem s láskou, milosrdenstvom, odpustením… . Vladyka Peter pripomenul slová sv. apoštola Pavla, aby sme sa pozerali na Ježiša Krista, hľadeli na ukrižovanú lásku a týmto spôsobom menili svoje postoje.

Na záver, v mene veriacich sa vladykovi Petrovi poďakovala p. Mária Dologová. Vyjadrila vďačnosť z návštevy a popriala hojnosť Božieho požehnania do ďalšej pastierskej služby. Návšteva vladyku Petra pokračovala spoločným obedom. Tak ako predchádzajúce návštevy, tak aj táto zanechala pozitívnu stopu v živote farnosti.

DSC_0069

Obrázok 1 z 36

2022

Odpustová slávnosť spojená so slávnosťou prvého sv. prijímania

15.5.2022

Táto naša odpustová slávnosť je umocnená slávnosťou detí našej farnosti – prvej sv. spovede a prijatím tajomstva Najsv. Eucharistie. Skoro všetci, ste boli pokrstení v tejto farskej rodine. Dnes k sviatostiam iniciacie – čiže krstu, myropomazania a Eucharistie sa pridáva ďalšia sviatosť – pokánia. Sviatosť ktorá sprostredkúva jednotu človeka s Bohom, ktorá sa narúša našou slabosťou a hriechom. Je to viac ako symbolické, že túto sviatosť prijímate v deň, kedy cirkev slávi svojho patróna bl Vasiľa – ako mučeníka jednoty.

Tomáš Šak

Dávid Grančay

Paulína Zvončeková

Michaela Medveďová

Jakub – Šimon Kerpčár

DSC_0009

Obrázok 1 z 52

2023

Praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde.

Odpustová slávnosť v Brezne

 7.5.2023

Siedmeho mája – v piatu nedeľu Päťdesiatnice  –  o Samaritánke, vo farnosti Brezno slávili odpustovú slávnosť k cti blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku pri ktorej poďakovali za 20 rokov života farnosti.

Do slávenia vstúpili v sobotu, modlitbou veľkej večierne  s požehnaním lítijných darov. Archijerejskej svätej liturgii predchádzal moleben k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi. Božskej liturgii predsedal vladyka Milan Lach SJ pomocný biskup Bratislavskej eparchii. Spolu s ním slávili: o. František Takáč, farár zo Šumiaca a domáci kňaz o. Ján Kovaľ.

Vladyka v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o Samaritánke. Upriamil pozornosť na Ježišove slová, ktoré adresoval Samaritánke:  „…praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde.“/porov Jn 4,23/ Kristus týmito slovami chce povedať, že on neprichádza len kvôli židom, ale prichádza  z lásky k všetkým ľuďom, aj pohanom. Duch je Boh, pripomenul vladyka slová sv. apoštola Jána. Čiže sme pozvaní klaňať sa tomu, ktorý je vyšší od nás a má moc nás pozdvihnúť. Pokloniť sa Bohu znamená uznať ho za svojho Spasiteľa. A Boh nám posiela svojho Syna, aby skrze neho človek spoznal pravdu, ktorá je cez neho zjavená. Pravda je len jedna – na kríži. Zjavená láska ktorá bola opľutá, tŕním korunovaná, zabitá, ale na tretí deň vzkriesená. Ak sa človek otvorí tejto láske a pravde, je schopní dať odpoveď, ako dala Samaritánka, ktorá podľa tradície je stotožnená s mučenicou Svetlanou, či ako odpovedal biskup a mučeník Vasiľ, keď na Kristovu lásku, odpovedal obetou lásky – mučeníctvom.

Na záver za veriacich vladykovi Milanovi sa poďakovala Janka Birková. Po mnoholitsviji a myrovaní, veriaci pokračovali v radostnom slávení odpustovej slávnosti pri spoločnom obede.

DSC_0046

Obrázok 1 z 40