Liturgický program 3.4. – 16.4.2023

Svätý a veľký týždeň

         Liturgický program 3. 4. – 9. 4. 2023

Pondelok 3. IV. 17:00 Liturgia vopred posvätených darov, s. 33
*  Richard
Utorok 4. IV. 8:00+ Jozef Čupka – 40 dňová, s.162
Streda 5. IV. 17:00Liturgia vopred posvätených darov
zdržanlivosť od mäsa          
+ Mikuláš – 20. výročie od úmrtia, s. 36
Štvrtok 13:30 6. IV. 17:00Svätý a veľký štvrtokVečiereň s liturgiou Bazila Veľkého, s. 1-6
+ Benedikt – pápež
UTIEREŇ STRASTI, s. 7-22
Piatok 7. IV. 15:00Svätý a Veľký piatok – Veľká večiereň s uložením pláštenice do hrobu, s. 38-44
Prikázaný sviatok a prísny pôst!
Sobota 8. IV. 16:00Svätá a veľká sobota Večiereň s lit. Bazila Veľkého s. 60-64
* rodina Luňáčekevá – poďakovanie za prijaté dobrodenia
Nedeľa 9. IV.

SVäTÁ  A  VEľKÁ  NEDEľA  PASCHY
8:00 – Slávnostná Utiereň vzkriesenia s. 65-72
9:00Za farské spoločenstvo, myrovanie, požehnávanie pokrmov, s. 74,
všetky menlivé časti na svätej liturgii s. 227
Oznamy  V nedeľu 02. 04. od 13:00 do 14:30 sviatosť zmierenia Mazorníkovo a od 15:00 do 17:00 Brezno – mesto budeme spovedať pred sviatkami Veľkej noci.

Utorok po sv. liturgii bude upratovanie chrámu pred Veľkonočnými sviatkami. Prosím všetkých kto môžete prispieť k príprave chrámu na slávenie Paschy.

Veľký piatok je prikázaný sviatok, sme vo svedomí viazaní, byť účastní na Veľkopiatočných obradov.

Veľký piatok je pôstny deň. Dekrét Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi nás  zaväzuje: zdržať sa mäsitého, mliečneho pokrmu a vajec. Na tento deň je predpísaný post, t. z. dvakrát za deň malé občerstvenie a raz za deň dosýta, po večernej bohoslužbe respektíve po 15. hodine. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka do telesnej smrti, pôst od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých, ťažko pracujúcich, tehotné a dojčiace ženy, spoločne sa stravujúcich, ak nemajú možnosť výberu.

V nedeľu Paschy bude požehnanie veľkonočných jedál po svätej liturgii. – Na slávenie obradov vo Veľkom týždni /od štvrtka/ je potrebné si doniesť brožúry „Christos Voskrese.“

Počas Paschalného obdobia sa pozdravujeme CHRISTOS VOSKRESE! – VOISTINU VOSKRESE!
Myrovanie na Veľkonočnú nedeľu bude zároveň zbierkou na farnosť.

Svetlý týždeň

Liturgický program 10. 4. – 16. 4. 2023

Pondelok 10. IV. 9:00SVETLÝ  PONDELOKPrikázaný sviatok!
Za farské spoločenstvo, CSL.,  s. 207-211
Utorok 11. IV. 8:00Svetlý utorok                   
*  na úmysel darcu, s.227/230
Streda 12. IV. 17:00Svetlá streda                        
ZBP *  Xénia – Božia pomoc do ďalších rokov života, s.  227/231
Štvrtok 13. IV. 8:00Svetlý štvrtok
+ o. Rudolf – diakon, s. 227/231
Piatok 14. IV. 17:00Svetlý  piatok                                                                                      
ZBP Zuzana s rodinou rod. Jakubecová, voľnica, s. 227/232
Sobota 15. IV.Svetlá sobota
Nedeľa 16. IV. 9:00DRUHÁ NEDEľA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI
* Za farské spoločenstvo      
1; 2; antifóna z nedele Paschy, 3. každodenná + prípiv 2. antifóny, s. 227, s. 233
Oznamy  Počas celého Svetlého týždňa až do nedele Päťdesiatnice – Zoslania Svätého Ducha sa na sv. liturgiách nekľačí na premenení, ani pred sv. prijímaním ale stojí. Dokument prvého ekumenického snemu v Nicei (r. 325) v svojom 20. kánone  hovorí: „Keďže niektorí v nedeľu aj počas Päťdesiatnice kľačia, tento svätý snem sa uzniesol, že modlitby sa budú Pánovi vzdávať postojačky, aby sa v každej farnosti všetko zachovávalo podobne.  Na znak radosti zo vzkriesenia sa preto počas celého tohto obdobia nerobia poklony ani sa nemodlíme na kolenách. To platí aj pri premenení a pred sv. prijímaním na sv. liturgii, kedy zostávame stáť. Kľačí človek ktorý o niečo prosí, dnes nám dáva Kristus svojím zmŕtvychvstaním všetko zadarmo. Dáva nám nový život. Nech táto radosť z prijatia toho daru sa vyjadrí aj týmto postojom.“
Pri všetkých bohoslužbách sa vynecháva modlitba „Kráľu nebeský“, až do zoslania Svätého Ducha.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok. Sv. liturgia bude slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.

Pridaj komentár