Liturgický program 1. 4. – 7. 4. 2024

Svetlý týždeň

Pondelok 1. IV.
9:00
SVETLÝ  PONDELOK                                 Prikázaný sviatok!
Za farské spoločenstvo                              CSL.               s. 207-211
Utorok
2. IV.
8:00
Svetlý utorok                   
*  na úmysel darcu                                                             s.227/230
Streda
3. IV.
17:00
 Svetlá streda                        
ZBP *  Ján, Janík, Martina, Ján, Beáta, Beáta, Janík, Ján, Alžbeta                                                                                          s.  227/231
Štvrtok
4. IV.
8:00
Svetlý štvrtok
ZBP *   Martin, Martin, Marianna, Mária                          s. 227/231
Piatok
5. IV.
17:00
Svetlý  piatok                                                                   s. 227/232
ZBP * Kubeková                                    voľnica
Sobota
6. IV.
Svetlá sobota
Nedeľa
7. IV.
9:00
DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI
* Za farské spoločenstvo      
1; 2; antifóna z nedele Paschy, 3. každodenná + prípiv 2. antifóny, s. 227, s. 233
Oznamy–  Počas celého Svetlého týždňa až do nedele Päťdesiatnice – Zoslania Svätého Ducha sa na sv. liturgiách nekľačí na premenení, ani pred sv. prijímaním ale stojí. Dokument prvého ekumenického snemu v Nicei (r. 325) v svojom 20. kánone  hovorí: „Keďže niektorí v nedeľu aj počas Päťdesiatnice kľačia, tento svätý snem sa uzniesol, že modlitby sa budú Pánovi vzdávať postojačky, aby sa v každej farnosti všetko zachovávalo podobne.  Na znak radosti zo vzkriesenia sa preto počas celého tohto obdobia nerobia poklony ani sa nemodlíme na kolenách. To platí aj pri premenení a pred sv. prijímaním na sv. liturgii, kedy zostávame stáť. Kľačí človek ktorý o niečo prosí, dnes nám dáva Kristus svojím zmŕtvychvstaním všetko zadarmo. Dáva nám nový život. Nech táto radosť z prijatia toho daru sa vyjadrí aj týmto postojom.“

– Pri všetkých bohoslužbách sa vynecháva modlitba „Kráľu nebeský“, až do zoslania Svätého Ducha.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok. Sv. liturgia bude slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.