Liturgický program 25. 9. – 1. 10. 2023

Liturgický program 25. 9. – 1. 10. 2023

Pondelok 25. IX.
17:00
* Martin, Martin, Marianna, Mária                                           s. 154
Utorok
26. IX.
17:00
Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa  +Róbert                                                                                    s. 278
Streda
27. IX.
17:00
*  Elena s rodinou – poďakovanie rod. Krnáčová                     s. 156
Štvrtok
28. IX.
8:00
Prepodobný otec Charitón
+ Jana                                                                                        s. 279
Piatok
29. IX.
17:00
* Lukáš s rodinou                                                                       s. 159
Sobota
30. IX.
Nedeľa
1. X.
9:00
18. nedeľa po Päťdesiatnici, Presvätá Bohorodička Ochrankyňa                                                           
myrovanie
* Za farské spoločenstvo                         1.hl. s. 143; Ochrankyňa s. 281
  Oznamy  Myrovanie zo sviatku Pokrova bude zároveň zbierkou pre farnosť.

Od budúcej nedele 8.10. začne katechetická príprava detí k prvej svätej spovedi a Eucharistie.

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR.  

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska  k voľbám do NR SR

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,


sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Ježiš nám hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Jn 14, 15) Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ.

My biskupi Slovenska sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

Bratislava 14. septembra 2023